Ngalaksanakeun Ihrom

Ihrom teh maksudna niat ngalaksanakeun ibadah haji atawa umroh make pakean ihrom. "Saenyana sagala amal ibadah teh sah ku niat." (Riwayat Bukhari). Anapon pakean ihrom nyaeta:

 • Keur lalaki make dua lembar lawon anu teu dikaput, pangpangna lawon bodas. Nu salambar disarungkeun, nu salambar deui disolendangkeun dina kiwa sedengkeun taktak nu tengen katembong.
 • Keur awewe make papakean anu ngabunian sareket awak, iwal ti beungeut jeung dampal leungeun katut tonggong leungeun.

Ngalaksanakeun ihrom teh ti miqat, nyaeta tempat anu ditangtukeun (miqat makani) jeung waktu anu tangtu (miqat zamani).

 1. Miqat zamani atawa katangtuan waktu pikeun ngalaksanakeun ibadah haji jeung umroh nyaeta ti tanggal 1 syawal nepi ka kaluar fajar tanggal 10 Dzulhijjah (dua bulan salapan setengah poe). Pidawoh Allah dina Quran surat al-Baqarah (S.2:197) "al-hajju asyhurun ma’luumaatun." Tafsir ma’lumat nurut kana atsar Ibnu Umar, "bulan haji teh nyaeta bulan syawal, dzulqaidah, jeung sapuluh poe bulan dzulhijjah." (Riwayat Bukhari).
 2. Miqat makani atawa katangtuan tempat pikeun ngamimitian niat ibadah haji jeung umroh, nyaeta:
 • Mekah, pikeun jalma nu cicing di Mekah. Maksudna anu cicing di Mekah atawa nu ngalaksanakeun haji Tamattu, miqatna ti tempat panginepanana.
 • Zulhulaifah atawa disebut Bir Ali, pikeun anu datang ti Madinah jeung nagara2 sajajar jeung Madinah. Jamaah haji Indonesia Gelombang I nu sacundukan ka Jeddah terus langsung ka Madinah, miqatna ti dieu.
 • Juhfah atawa ayeuna mah Robigh, pikeun nu datang ti beulah Syam, Mesir, Maghribi, jeung nagara2 nu sajajar jeung eta.
 • Yulamlam, pikeun nu datang ti beulah Yaman, India, Indonesia, jeung nagara2 anu sajalan jeung eta. Jamaah haji Indonesia Gelombang II nu sacundukan ka Jeddah tuluy ka Mekkah, miqatna nalika kapal sajajar jeung bukit Yulamlam atawa Qarnu al-manazil. Ngan aya fatwa Ibnu Hajar anu tuluy jadi fatwa MUI, lamun urang datang ti Jeddah, miqatna ti Jeddah.
 • Qarnu, pikeun nu datang ti beulah Najdil Yaman jeung Najdil Hijaz atawa nagara2 nu sajalan jeung eta.
 • Dzatu ‘irqi, pikeun nu datang ti Iraq jeung nagara2 sejen nu sajajaran.
 • Anapon pikeun nu datang ti antara Mekah jeung miqat2 tadi, miqatna ti lemburna masing2.

Cara Ihrom:

 1. Disunatkeun mandi heula, make minyak rambut sarta nyisiran sing rapih, neukteuk heula kuku sarta make seuseungitan.
 2. Nunda pakean biasa, husus make pakean ihrom
 3. Solat sunat ihrom dua rokaat
 4. Ngamimitian ihrom bari ngucapkeun niat ihrom.
 • Niat umroh: "Labbaika Allahumma ‘umrotan" (Nun Gusti abdi nyumponan panyaur Gusti, Ya Allah, seja ngalaksanakeun umroh).
 • Niat haji: "Labbaika Allahumma hajjan" (Nun Gusti abdi nyumponan panyaur Gusti, Ya Allah, seja ngalaksanakeun haji).
 • Niat haji qiran: "Labbaika Allahumma ‘umrotan wa hajjan" (Nun Gusti abdi nyumponan panyaur Gusti, Ya Allah, seja ngalaksanakeun umroh sareng haji).

Nu teu meunang dipigawe salila ihrom

1. keur lalaki

 • teu meunang make pakean nu dikaput
 • teu meunang make sapatu atawa sendal nu nutupan mumuncangan
 • teu meunang nutupan sirah

2. keur awewe

 • teu meunang make kaos leungeun
 • teu meunang ngabunian beungeut/ teu meunang make cadar

3. keur lalaki jeung awewe

 • teu meunang make seuseungitan iwal ti nu dipake samemeh ihrom
 • teu meunang ngeureutan kuku jeung dicukur atawa nyabutan bubuluan nu aya dina awak urang
 • teu meunang moro atawa ngaganggu mana komo maehan sasatoan ku cara naon bae
 • teu meunang kawin jeung ngawinkeun malah teu meunang ngalamar/ nanyaan awewe kalawan niat rek ditikah.

MASALAH

 1. Make papakean ihrom samemeh nepi ka miqat makani henteu disalahkeun lamun henteu matak madorot kana dirina, ngan ulah waka ngedalkeun niat ihromna. Upama geus nepi ka miqat makani, kakara ngedalkeun niat ihromna. Contona, pikeun jamaah haji Gelombang II anu sacundukan ka Jeddah (ukur 35 menit) tuluy ka Mekkah ihramna ti Indonesia, ngan ngedalkeun niatna lamun kapal geus sajajar jeung Yulamlam atawa Qarnu al-manajil.
 2. Lamun ihromna geus ngaliwatan miqat makani, mangka manehna kudu balik deui ka miqat nu ku manehna kaliwatan atawa ka miqat nu leuwih deukeut, tuluy ngedalkeun niat ihramna. Kitu soteh lamun waktu ibadah haji anu rukun masih keneh laluasa waktuna. Tapi lamun geus samporet, sakira-kira lamun manehna balik deui ka miqat pasti kana porotna waktu pikeun ngalaksanakeun rukun haji, mangka hal ieu teu diwajibkeun ka manehna balik deui ka miqat, tuluykeun bae ihromna, tapi ka manehna diwajibkeun dam.
 3. Kitu deui ka jamaah anu teu ngaliwatan miqat makani anu ditangtukeun, nyieun miqatna ngalempengkeun di antara dua miqat anu ditangtukeun, atawa ngira-ngira sapanjang dua marhalah (90 km) ti Mekah.
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: