Ngalaksanakeun Sai

Sa’i hartina lempangti antara bukit Safa jeung Marwah tujuh balikan dimimitian ti Sofa dipungkas di Marwah. Lalampahan ti Safa ka Marwah diitung sabalikan, kitu deui sabalikna.

Cara2 ngalaksanakeun Sa’i:

  1. Sanggeus thowaf, reureuh sakeudeung, jeung nginum cai zamzam, kakara ngajugjug ka Sofa. Samemeh prung Sa’i nangtung heula nyanghareup ka Ka’bah ti bukit Sofa bari nganiatan Sa’i.
  • Nalika bade naek bukit Sofa maca: Bismillaahir rahmaanir rahiim. Abdau bimaa bada allaahu bihii wa rosuuluh. Innash shofaa wal marwata min sya’aairrillaahi.
  • Doa di bukit sofa nalika madep ka Ka’bah: Allaahu akbar, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru wa lillaahil hamdu. Allaahu akbaru ‘alaa maa hadaanaa wal hamdulillaahi ‘alaa maa aulaanaa. Laa ilaaha illallaahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu bi yadihil khaiir, wa huwa ‘alaa kulli syaein qadiir. Laa ilaaha illallaahu wahdah laa syariika lahu anjaza wa’dahu wa nashara ‘abdahu, wa a’azza jundahu wa hazamal ahzaaba wahdahu. Laa ilaaha illallaahu wa laa na’budu illa iyyaahu mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun.
  1. Leumpang antara Sofa jeung Marwah bari terus babacaan: Allaahu akbar, Allaahu akbaru, Allaahu akbaru wa lillaahil hamdu. Laa ilaaha illallaahu shadaqa wa’dahu wa nashara ‘abdahu, wa a’azza jundahu wa hazamal ahzaaba wahdahu. Laa ilaaha illallaahu wa laa na’budu illa iyyaahu mukhlishiina lahud diina wa lau karihal kaafiruun.
  2. Saban-saban ngaliwatan antara dua pilar nu warnana hejo, jamaah haji lalaki leumpangna nyigcrig (satengah lumpat), tapi keur jamaah awewe mah cukup ku leumpangna rada digancangkeun, bari babacaan: robbigfir warham wa’fu wa takarrom wa tajaawaz ‘ammaa ta’lamu maa laa na’lamu, innaka antallaahul a’azzul akrom.
  3. Saban-saban rek deukeut ka bukit Sofa jeung Marwah dina jero tujuh balikan Sa’i, hadena terus babacaan (ngadoa).
  4. Saba’da rengse ngalaksanakeun Sa’i di bukit Marwah, ngadoa bari nyanghareup ka Ka’bah. Doana nurutkeun kahayang urang atawa maca doa ieu: Allaahumma robbanaa taqabbal minna wa ‘afinaa wa’fu ‘anna wa ‘alaa tho’atika wa syukrika a’innaa wa ‘alaa ghoirika laa takilnaa wa ‘alal iimaan wal islamil kaamili jamii’an tawaffanaa wa anta roodlin ‘annaa. Allaahumma irhamnii bi tarkil ma’ashii abadan maa abqaitanii warhamnii an atakallafa maa laa ya’niinii warzuknii husnan nadhori fiimaa yurdliika ‘annii yaa arhamar raahimiin.

Masalah:

  1. Nyigcrig dina sakabeh balikan Sa’i eta dilepatkeun, sabab teu sakabeh Sa’i kudu nyigcrig. Iwal ti eta, nyigcrig teh pikeun lalaki, eta ge antara dua pilar hejo.
  2. Pikeun jamaah anu teu kuat n galaksanakeun sa’i lantaran gering atawa teu kuat, meunang ka manehna ditandu atawa make roda.
Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: